Begeleidingstraject scholen

Begeleileerkrachten over hoogbegaafdheiddingstraject scholen

Dit traject bestaat uit drie modules die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden.
Module 1: Inventariseren en komen tot één visiedocument.
Module 2: Invoeren van het signaleringsysteem
Module 3: Invulling van de zorg aan (hoog)begaafde leerlingen.

Module 1: Inventariseren en komen tot één visiedocument.
Inhoud: Hoe staat het team tegenover (hoog)begaafdheid? Welke kennis is reeds aanwezig? Welke materialen, afspraken en signaleringsinstrumenten worden gebruikt? Welke kennis moet nog aangereikt worden om goede beslissingen te kunnen nemen? Wat wordt de visie van de school ten opzichte van hoogbegaafdheid?

Aan het einde van dit traject, ligt er een visiedocument waarin de volgende zaken vastgelegd zijn:
– Wat de visie van uw school op (hoog)begaafdheid is.
– Hoe deze visie in het bredere zorgbeleid op school past
– Hoe (hoog)begaafdheid op school gesignaleerd wordt
– Hoe de communicatie en samenwerking met ouders verloopt
– Wat er concreet gedaan wordt in de les, in de klas en buiten de klas om aan de zorgbehoefte van deze leerlingen te voldoen.

Tijdsinvestering en tarieven

Module 2: Invoeren van het signaleringsysteem
Inhoud: Vanuit ‘Hoog IQ en nu?’, zal hier het programma SIDI3  aanbevolen worden, maar het is ook mogelijk om met een vergelijkbaar signaleringssysteem deze module te volgen. Een werkgroep bestaand uit directeur en zorgcoördinatoren, leert de werking van dit programma kennen. Nadien kan deze werkgroep het programma zelf voorstellen aan de rest van de collega’s en instaan voor de juiste uitvoering. Aan het einde van het schooljaar volgt een evaluatie.

Aan het einde van dit traject, werkt uw school met een signaleringssysteem, dat direct vanaf de eerste kleuterklas mogelijke (hoog)begaafdheid, maar ook onderpresteren onder uw aandacht brengt, zodat u zo vroeg mogelijk met passende zorg kunt starten.

Tijdsinvestering en tarieven

Module 3: Invulling van de zorg aan (hoog)begaafde leerlingen.
Inhoud: Deze module is afhankelijk van de doelen die u gesteld heeft in het visiedocument uit module 1 of reeds bestaande documenten. Mogelijkheden:
– Aanbieden van werkvormen binnen de reguliere lessen die er voor zorgen dat ook (hoog)begaafde leerlingen voldoende uitdaging krijgen
– Het stelselmatig compacten van leerstof zodat er tijd vrij komt voor andere activiteiten.
– Het structureel en kwaliteitsvol opzetten van een extra aanbod dat deze groep leerlingen naast hun reguliere schoolwerk aangeboden krijgt.
– De opzet of aanpassing van een kangoeroeklas zodat deze voldoet aan de zorgbehoefte van een specifieke groep (hoog)begaafde (onderpresterende) leerlingen.

Aan het einde van dit traject is uw dagelijks handelen in overeenstemming met uw visie.

Tijdsinvestering en tarieven